SECORUN | KONTROLA DOSTĘPU

Secorun Kontrola Dostępu to zaawansowany system kontroli oraz monitorowania procesu fizycznego dostępu osób oraz pojazdów do przedsiębiorstwa i jego poszczególnych sekcji, departamentów, stref. Pozwala na zarządzanie ruchem osób, pojazdów i przedmiotów oraz monitorowanie ich przemieszczania się w czasie i obszarze przedsiębiorstwa. To narzędzie, które oferuje pełną gamę jedno- i wieloskładnikowych metod i technologii identyfikacji oraz uwierzytelniania jak na przykład: RFID, NFC, Bluetooth, QR, biometria, informacja zapamiętana (PIN,hasło), LPR. Dobór metody, technologii dokonywany jest przez analityka na podstawie wymagania Klienta związanego z poziomem bezpieczeństwa procesu, obszaru oraz z uwzględnieniem wygody użytkowania danego rozwiązania. Kontrola Dostępu to szerokie spektrum funkcjonalne, zapewnia wielopoziomowe zarządzanie uprawnieniami do funkcjonalności systemu oraz dostępu do określonych zakresów danych użytkowników lub grup użytkowników. Produkt daje m. in. możliwość automatycznej adaptacji poziomu uprawnień w czasie, możliwość stosowania polityk „najniższego, wymaganego poziomu uprawnień”, czy parametryzację uprawnień zgodnie z zasadą CRUD (create, read, update, delete).

 

“Kontrola dostępu to nie tylko system składników konstrukcyjnych, organizacyjnych i urządzeń niezbędnych do sterowania dostępem w przedsiębiorstwie. To przede wszystkim zwiększenie jakości poziomu bezpieczeństwa osób i danych niejawnych firmy.”

Diana Karcz
Główny Projektant

 

“Satysfakcja naszych Klientów tkwi w kompletności i jakości naszych rozwiązań. Dlatego stawiamy na najnowocześniejsze technologie oraz zgrany, doświadczony zespół analityczny i deweloperski.”

Jakub Bortkiewicz
IT Product Manager

 

 

 

Biznesowe korzyści Kontroli Dostępu

80% oszczędności czasu dla ewidencji danych osobowych przez wykorzystanie integracji systemu do czytników dokumentów tożsamości oraz 90% oszczędności czasu obsługi gości przez wykorzystanie integracji do Portalu Awizacji.

Automatyczne raportowanie obecności w strefach dla podmiotów, kontrahentów, gości – dzięki tej funkcjonalności możliwa jest weryfikacja czasu obecności rzeczywistej w odniesieniu do inicjalnie zakontraktowanej liczby godzin.

Uproszczenie procesu zarządzania. Nieograniczona skalowalność systemu umożliwia budowę centralnie sterowanego, rozproszonego systemu kontroli dostępu, nadzorowanego przez operatora z dostępem do wybranych lokalizacji.

Możliwość współdzielenia danych zbieranych przez system Kontroli Dostępu z dowolną integrowaną platformą informatyczną. Dane pracownicze, uprawnienia, badania, sytuacje alarmowe mogą być wymieniane w dowolnym kierunku.

Wsparcie dowolnego procesu kontrolnego organizacji, który pozwoli na analizę np. wydajności pracy lub efektywności procesu poprzez raporty z danych rejestrowanych w procesach Kontroli Dostępu.

Digitalizacja obiegu informacji i dokumentów. Informatyzacja procesu obsługi ruchu osób i pojazdów eliminuje konieczność utrzymania papierowej formy dokumentów, rejestrów i zaświadczeń o możliwości wejścia na teren chroniony.

Zgodność z RODO. System umożliwia ewidencję danych osobowych zgodnie z regulacjami RODO oraz zapewnia bezpieczeństwo zebranych informacji  w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Możliwość integracji oraz wykorzystania danych systemu Kontroli Dostępu w dowolnym procesie biznesowym np. w obszarze logistyki, produkcji, kontroli uprawnień do posiłków, zarządzanie flotą pojazdów oraz wielu innych.

Dostęp do zaawansowanego raportowania. Każda manipulacja danymi dostępowymi jest logowana i dostępna w raporcie modyfikacji uprawnień, co przekłada się na zwiększenie kontroli i bezpieczeństwa w obrębie przedsiębiorstwa.

 

USE CASE 1

W dużym przedsiębiorstwie, z rozbudowaną infrastrukturą kilkuset punktów kontroli dostępu i złożoną strukturą organizacyjną, pracownik Działu Bezpieczeństwa dostaje informację o zatrudnieniu nowego pracownika. Jego rolą jest przygotowanie karty dostępowej, określenie uprawnień do poruszania się po terenie zakładu. Ustalenie obszarów, punktów dostępu dla nowego pracownika jest procesem czasochłonnym, wymaga zebrania i zweryfikowania informacji z różnych działów.

Jak zoptymalizować, zautomatyzować i zdigitalizować ten proces? Czy interesariusze procesu decyzyjnego mogliby za pomocą jednego kliknięcia wydać decyzję o przydziale uprawnień? Czy system może w pełni przejąć kontrolę nad procesem nadania uprawnień, bazując na informacjach o stanowisku pracownika i pełnionej przez niego funkcji?

 

 

USE CASE 2

Elektryk podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych spadł z drabiny na skutek porażenia prądem i doznał uszczerbku na zdrowiu. Kierownik BHP Pan Jakub został poinformowany o wystąpieniu niebezpiecznego wypadku na terenie przedsiębiorstwa. W trakcie ustalania szczegółów okazało się, że uprawnienia SEP elektryka straciły ważność kilka dni przed zdarzeniem. Kierownik BHP próbuje ustalić, dlaczego pracownik został dopuszczony do pracy. Komisja badająca wypadek ustala dlaczego pracownik wykonywał swoje zadania na terenie zakładu.

Czy można było zapobiec tej sytuacji? Czy gdyby w tej organizacji był system, który posiada automatyczną kontrolę wejścia na teren zakładu w oparciu o informacje o ważności badań, szkoleń pracowników, doszłoby do tego zdarzenia? Czy system mógłby nie wpuścić na teren zakładu pracownika bez odpowiednich uprawnień?

 

 

Zaawansowane rozwiązanie o wysokim stopniu customizacji

Secorun Kontrola Dostępu to skalowalna platforma, umożliwiająca efektywne zarządzanie lokalną lub wielooddziałową infrastrukturą przedsiębiorstwa. To elastyczne narzędzie dostarcza możliwość integracji z dowolną, otwartą platformą informatyczną. Klient może zapomnieć o prowadzeniu podwójnej ewidencji danych. Na etapie wdrożenia określane są kompetencje wykorzystywanych systemów. Dane rejestrowane w systemach nadrzędnych są automatycznie importowane do systemu kontroli dostępu. Dane osobowe, pracownicze, kart, uprawnień, zdarzeń, sytuacji alarmowych, nieprawidłowych mogą być wymieniane, współdzielone w dowolnym kierunku zgodnie z wymogami procesu biznesowego. Informacje z systemów zależnych, takich jak system ewidencji badań, szkoleń pracowniczych, system RCP (okres zatrudnienia, absencje, plan pracy) mogą automatycznie determinować uprawnienia pracowników, kontrahentów do poruszania się po terenie przedsiębiorstwa.

Rozbudowane możliwości konfiguracji systemu bazowo dają szeroki pakiet ustawień i dopasowania do oczekiwań wymagających Klientów. Secorun Kontrola Dostępu to rozwiązanie oparte na własnych liniach produktowych urządzeń, dających możliwość implementacji specyficznej logiki biznesowej bezpośrednio w urządzeniach, zgodnie z ideą edge computing. Urządzenia oraz oprogramowanie tworzone przez jednego dostawcę gwarantują pełną kompatybilność, stabilność rozwiązania, możliwość szerokiego wachlarza modyfikacji i co najważniejsze skuteczną opiekę serwisową Rozwiązanie posiada narzędzia wspierające IOD, oficerów bezpieczeństwa lub administratorów danych w realizacji warunków wynikających z rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Daje możliwość systemowej, automatycznej retencji danych w zdefiniowanych parametrami czasowymi grupach retencji, prowadzenia rejestru wniosków oraz innych procedur wynikających z obowiązującego prawa w tym zakresie.

 

 

 

“Świadomość odpowiedzialności za jakość bezpieczeństwa naszych klientów i danych przedsiębiorstwa jest kluczem do wprowadzania rozwiązań systemu kontroli dostępu spełniających najwyższe parametry techniczne nakładając na nie wymagane przepisy i normy.

Wprowadzenie kontroli dostępu poprzez zastosowanie specjalistycznego sprzętu, oprogramowania oraz poświadczeń uwierzytelniających nie tylko usprawni zarządzanie dostępem w przedsiębiorstwie, lecz także podniesie jego rangę.”

Diana Karcz
Projektant

 

 

 

 

Kluczowe funkcjonalności Kontroli Dostępu

Możliwość integracji z dowolną, otwartą platformą informatyczną – system współpracuje z systemami BMS oraz z alarmowymi. Autonomicznie monitoruje działanie infrastruktury urządzeń i alarmuje o ewentualnych anomaliach.

Indywidualnie konfigurowany DashBoard. Możliwe jest zdefiniowanie skrótów do najczęściej wykorzystywanych modułów aplikacji, widgetu prezentującego liczby gości, listy osób, pojazdów na ternie zakładu czy w wybranej strefie.

Intuicyjny interfejs skrojony na miarę, zawiera niezbędne informacje do podjęcia przez operatora szybkiej decyzji. Responsywność zapewnia możliwość dostosowania komponentów interfejsu do indywidualnych potrzeb operatora.

Moduły zarządzania uprawnieniami gości, pracowników, pojazdów zaprojektowane tak, aby na jednym ekranie zebrać niezbędne dane do podjęcia przez operatora decyzji np. o wydaniu karty zastępczej lub zablokowaniu uprawnień.

Automatyczne powiadomienia operatorów o wystąpieniu predefiniowanych sytuacji pożądanych lub nie – utrata komunikacji z urządzeniem, wystąpienie sytuacji alarmowej (np. wyłamanie drzwi w serwerowni, skarbcu).

Kontrola ruchu pojazdów z wykorzystaniem stacjonarnych lub mobilnych terminali, umożliwiających pełną obsługę procesu, walidację uprawnień oraz zdalne sterowanie barierą przez odczyt karty uprawnionego wartownika.

Automatyzacja procesu rejestracji danych o osobach i pojazdach znajdujących się na terenie zakładu, poprzez zastosowanie inteligentnych czytników dokumentów tożsamości, paszportów, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych.

Predefiniowane raporty w ramach indywidualnych subskrypcji tworzonych przez operatorów aplikacji. Codziennie, tygodniowe, miesięczne zestawienia czasu obecności pracowników czy kontrahentów na terenie firmy.

Ochrona i spójność danych osobowych – na każdym etapie ewidencji danych osobowych, system dba o zachowanie ich spójności. System automatycznie identyfikuje możliwość wystąpienia ryzyka duplikatu danych osobowych.

Wielooddziałowe, rozproszone organizacje –  w ramach jednej instancji systemu, możliwe jest powiązanie urządzeń kontroli dostępu z różnymi lokalizacjami oraz odseparowanie danych w obrębie poszczególnych lokalizacji.

Integracja z systemami zewnętrznymi

Secorun Kontrola Dostępu daje możliwość integracji z dowolną, otwartą platformą informatyczną. Współpracuje z Systemami Zarządzania Budynkiem (BMS) oraz z systemami alarmowymi. Informuje wizualnie lub dźwiękowo na wybranych stacjach roboczych o zdarzeniach alarmowych i umożliwia wizualizację zdarzeń z tych systemów w ramach własnej aplikacji. Autonomicznie monitoruje działanie infrastruktury urządzeń i alarmuje administratora o ewentualnych anomaliach. Posiada mechanizm samonaprawy, uruchamiający się automatycznie w przypadku awarii niewynikających z uszkodzeń urządzeń.

 

Aktualnie Kontrola Dostępu jest w pełni zintegrowana z innymi produktami pakietu Secorun: