SECORUN | REJESTRACJA CZASU PRACY

Secorun Rejestracja Czasu Pracy to produkt dostarczający pełne spektrum sposobów planowania, rejestracji czasu pracy, akceptacji i rozliczania nadgodzin oraz kontroli absencji. Pozwala na zdefiniowanie indywidualnej struktury organizacyjnej firmy oraz kartotek pomocniczych (wolnych sobót, dni wolnych od pracy, wykaz absencji). Umożliwia tworzenie harmonogramów cyklicznych zarówno dla dużych grup pracowniczych, jak i indywidualnych dla poszczególnych stanowisk, a nawet osób. System planowania i rozliczania czasu pracy zapewnia aktywną kontrolę kodeksową. Alarmuje o sytuacjach nieprawidłowych i automatycznie interpretuje czas pracy zgodnie ze zdefiniowanymi algorytmami, co pozwala na autoakceptację w przypadkach bez wątpliwości oraz na interpretację czasu pracy przez pracodawcę, przełożonego. Wszystkie funkcjonalności wspierane są poprzez rozbudowane narzędzia raportowania z możliwością aktywacji automatycznej subskrypcji raportów cyklicznych. Najważniejsze informacje zawsze dostępne są na customizowalnym dashboardzie w pulpicie operatora. Integracja z systemami płacowymi umożliwia szybkie i precyzyjne rozliczanie nieobecności, nadgodzin i wypłaty wynagrodzeń. Produkt ewidencjonuje dane dotyczące przebiegu zatrudnienia, zarówno mające wpływ na wynagrodzenie, jak i te mające wpływ na historię zatrudnienia.

 

 

 

 

“Satysfakcja naszych Klientów tkwi w kompletności i jakości naszych rozwiązań, dlatego stawiamy na nowoczesne technologie oraz zgrany, doświadczony zespół analityczny i deweloperski.

Zapraszam do odkrycia wyjątkowego systemu klasy RCP, spełniającego najwyższe oczekiwania stawiane przez najbardziej wymagających.”

Jakub Bortkiewicz
IT Product Manager

 

 

 

 

 

Biznesowe korzyści Rejestracji Czasu Pracy

80% oszczędności czasu nadzoru rozliczania czasu pracy – dzięki automatyzacji procesu analizy czasu pracy, karda kierownicza zobligowana jest do obsłużenia wyłącznie sytuacji zdefiniowanych jako nieprawidłowe.

Planowanie pracy zgodne z Kodeksem Pracy. Dzięki parametrom wprowadzania danych oraz mechanizmom kontrolnym program informuje operatora o próbie przekroczenia lub niedopełnieniu norm wynikających z Kodeksu Pracy.

Identyfikacja sytuacji nieprawidłowych rejestracji i rozliczania czasu pracy. Szybkie wyjaśnienie sporów między pracownikiem a przełożonym. Możliwość wdrożenia mechanizmów naprawczych oraz metod eliminacji ich przyczyn.

70% oszczędności czasu pracy działów kadr w procesach zamykania okresów rozliczeniowych oraz kontroli rozliczania czasu pracy. Rejestracja Czasu Pracy to precyzyjne i szybkie rozliczanie nieobecności czy nadgodzin.

Wymiana danych z dowolną, integrowalną platformą informatyczną. Precyzyjne dane o czasie pracy wyeksportowane do systemu kadrowo-płacowego stanowią podstawę do naliczania składników płacowych w przedsiębiorstwie.

Ograniczenie kosztów. Dzięki pozytywnemu rozliczaniu czasu pracy możliwe jest ograniczanie dotąd nieidentyfikowalnych kosztów, wynikających z rozliczania pracowników wyłącznie z planu pracy i zgód na nadgodziny.

Szybki dostęp do kluczowych informacji o obecnościach i nieobecnościach pracowników. Możliwość kontroli pracowników pracujących zdalnie bądź oddelegowanych z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Rejestracji Czasu Pracy.

Pełna transparentność uznanego czasu pracy. Możliwość adaptacji algorytmów wyliczania dodatkowych składników czasu pracy jak dodatki, premie wyliczane względem wewnętrznego statusu organizacji.

Integracja do pracowniczego portalu komunikacyjnego umożliwia usprawnienie wymiany informacji pomiędzy przełożonym a pracownikiem oraz digitalizację procesu obiegu wniosków pracowniczych.

 

USE CASE 1

Brygadzista Pan Marek wyraził zgodę na pracę w czasie ponadnormatywnym grupie pracowników z powodu nagłej awarii linii produkcyjnej na dzień przed zamknięciem rozliczenia miesiąca. Większość pracowników wypracowała pełen zakres czasu ponadnormatywnego. Niestety kilku z nich opuściło pracę 25 min przed końcem ustalonego planu pracy, a brygadzista był nieobecny przy tym zdarzeniu. Jest koniec miesiąca i musi w trybie natychmiastowym oraz zgodnie z regulaminem potwierdzić rozliczenia czasu pracy.

Czy Pan Marek będzie dysponował wiarygodnymi danymi, aby rzetelnie zatwierdzić rozliczenie czasu pracy podwładnych? Czy będzie w stanie prawidłowo i transparentnie dla zespołu zakwalifikować wypracowane nadgodziny? Jak wpłynie to na wynagrodzenia jego pracowników i potencjalne sytuacje konfliktowe w zespole?

 

 

USE CASE 2

Kierowniczka Działu Kadr jest zobligowana do terminowego zamknięcia i rozliczenia miesiąca dla 3 tysięcy pracowników dużego zakładu produkcyjnego. W trakcie grupowej analizy rozliczeń, zidentyfikowała wyjątkowo wysoką liczbę zatwierdzonych nadgodzin stu podwładnych przełożonego, który obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Nieprognozowane zwiększenie kosztów wynagrodzeń przekroczyło dopuszczalny poziom. Sytuacja wymaga natychmiastowego wyjaśnienia, ponieważ zbliża się termin wypłaty.

Czy kadrowa będzie miała łatwy i szybki dostęp do informacji kluczowych do rozwiązania problemu? Czy uzyskane informacje pozwolą na podjęcie słusznej decyzji? Ile czasu zajmie jej obsłużenie procesu?

 

 

Pełna obsługa złożonych procesów

Secorun Rejestracja Czasu Pracy pozwala na sprawowanie bieżącej kontroli nad czasem pracy pracowników: rejestrację wszystkich zdarzeń z urządzeń, zarządzanie wielopoziomową strukturą organizacyjną i funkcyjną firmy, zarządzanie kartami, uprawnieniami użytkowników i operatorów, dowolne raporty czasu pracy.

To zaawansowane narzędzie, dające możliwość obsługi różnorodnych, złożonych scenariuszy uprawnień operatorów do danych pracowniczych i funkcjonalności systemu. System może być dowolnie konfigurowany co w połączeniu z wymianą danych z praktycznie każdą integrowalną platformą informatyczną, daje bardzo zaawansowane narzędzie, usprawniające pracę w obszarze planowania, rejestracji i rozliczania czasu pracy w dużych przedsiębiorstwach.

Precyzyjna analiza historii i bieżącego przebiegu różnych rodzajów absencji pozwala przewidywać braki zasobów na różnych stanowiskach i planować zastępstwa, zapewniając ciągłość i stabilność procesów produkcyjnych. Produkt wyposażony jest w narzędzie do kontroli limitu ustawowego czasu przepracowanego na rzecz jednego pracodawcy przez pracownika Agencji Pracy Tymczasowej. Dużym, wielooddziałowym organizacjom, które zatrudniają pracowników APT w znaczącym wolumenie, zarówno obywateli polskich, jak i osoby spoza kraju, dostarcza zdolność do bieżącego monitoringu oraz kontroli rejestracji zdarzeń w danej lokalizacji. Elastycznie zarządzana możliwość konfiguracji alarmów i przekroczeń limitów pozwala unikać sytuacji niepożądanych w odniesieniu do zapisów ustawy o pracownikach APT. Funkcjonalność ta pozwala na świadome podjęcie decyzji o zatrudnieniu takiej osoby na umowę o pracę, jeśli jej cały okres świadczenia usług dla przedsiębiorstwa przekroczy 18 miesięcy. Dodatkowo pozwala na kontrolę współpracujących Agencji Pracy Tymczasowej delegujących pracowników APT do danego oddziału pracodawcy.

 

 

 

 

“Secorun Rejestracja Czasu Pracy to zoptymalizowane narzędzie w ręku dużego pracodawcy, umożliwiające sprawne i transparentne zarządzenie czasem pracy.

Nasze systemy RCP obsługują przedsiębiorstwa nawet o wielotysięcznej liczbie pracowników, zatrudnionych w zróżnicowanych systemach czasu pracy oraz reprezentujących różne gałęzie przemysłu, m.in. te najbardziej rygorystyczne – spożywczą i farmaceutyczną.”

Danka Stańko
Sales Executive

 

 

 

 

Kluczowe funkcjonalności 

W pełni zautomatyzowany proces rozliczenia czasu pracy. W przypadku wypracowania przez pracownika planu pracy zgodnie z predefiniowanymi regułami akceptacji, system automatycznie zaakceptuje rozliczenie czasu pracy.

Automatyczne alarmowanie o sytuacjach nieprawidłowych, np. za krótki czas pracy, system generuje powiadomienie do operatora o konieczności obsługi zdarzenia na poziomie karty pracy. Brak alertów oznacza, że wszystko jest ok.

Raportowanie sytuacji nieprawidłowych, statystyk dni wymagających zaangażowania przełożonego – dzięki tym funkcjonalnościom zyskujemy narzędzie i dane do dyscyplinowania pracowników w prawidłowej realizacji planu pracy.

Zgodność z kodeksem pracy. Dzięki mechanizmom kontrolnym, plan pracy jest zawsze zgodny z bieżącymi regulacjami Kodeksu Pracy. Znacząco upraszcza to pracę choćby przy tworzeniu grafików pracy w dużych zakładach.

Grupowe planowanie pracy – intuicyjny interfejs zarządzania planem pracy całych grup pracowników. Grupowe planowanie, modyfikacja planu pracy czy rejestracja zbiorczej zgody na pracę w nadgodzinach to zaledwie kilka kliknięć.

Możliwość customizacji procesu rozliczenia czasu pracy, określenia różnych reguł tego procesu, kryteriów akceptacji czy sposobu rozliczenia czasu pracy dla grup pracowniczych, komórek organizacyjnych czy firm zewnętrznych.

Indywidualnie konfigurowany DashBoard / Pulpit operatora – umożliwia umieszczenie na pierwszym planie kluczowych informacji, dostosowanych do pełnionej funkcji w przedsiębiorstwie oraz obsługiwanego procesu biznesowego.

Integracja z systemami zewnętrznymi

Secorun Rejestracja Czasu Pracy posiada mechanizmy wymiany danych z dowolną, integrowaną platformą informatyczną.

W obszarze planowania, rejestracji i rozliczania czasu pracy, istotna jest przede wszystkim integracja z systemami kadrowo-płacowymi. Zakres wymienianych danych może być różny i determinowany jest specyfiką realizowanego projektu. Na ogół pobierane są dane ewidencji pracowniczej – imię, nazwisko, stanowisko, dane osobowe.  Zwrotnie system RCP przekazuje precyzyjne dane o czasie pracy, które wyeksportowane do systemu kadrowo-płacowego stanowią podstawę do naliczania składników płacowych w przedsiębiorstwie.