SECORUN | EWAKUACJA

Secorun Ewakuacja to krytyczne narzędzie do zarządzania sytuacjami kryzysowymi na terenie przedsiębiorstwa, dla których należy uruchomić proces ewakuacji pracowników z danego obszaru. Podstawowymi funkcjami tego produktu jest sprawna realizacja scenariuszy ewakuacyjnych oraz określanie pozycji osób w poszczególnych strefach podczas ewakuacji. Aplikacja umożliwia służbom ratunkowym natychmiastową weryfikację osób bezpiecznych i zagrożonych. Pomaga zaplanować i przeprowadzać akcję ratunkową. To narzędzie, które z poziomu jednego interfejsu, z użyciem graficznych wizualizacji, wspiera zarówno ludzi będących w sytuacji wysokiego stresu czy paniki, jak i zakładową grupę ratunkową, odpowiedzialną za sprawne przeprowadzenie ewakuacji.

 

 

“Projektowałam interfejs użytkownika Secorun Ewakuacja, aby w momencie wystąpienia na terenie przedsiębiorstwa alarmu pożarowego, operator, będący pod wpływem silnego stresu, dysponował narzędziem maksymalnie intuicyjnym i mógł zarządzać sytuacją z poziomu jednego widoku ekranu.”

Margarita Menjega-Schmidt
UX / UI Designer

 

 

 

 

Biznesowe korzyści Ewakuacji

Skrócenie czasu dostępu do informacji o stanie ewakuacji. Dostęp do dynamicznie zmieniających się informacji o postępie ewakuacji w czasie rzeczywistym – bieżący wgląd w dane na temat ilości osób bezpiecznych i zagrożonych.

Informacje podane w sposób czytelny – intuicyjny workflow, zastosowanie odpowiedniej wielkości czcionek,  prezentacja danych w formie wykresów i grafik  – wszystko, co znacznie ułatwia koordynację osobie, która zarządza akcją.

Wsparcie osób odpowiedzialnych za proces ewakuacji. Operator ma m.in. wgląd w listę osób, przebywających na terenie obiektu oraz listy osób ewakuowanych w punktach zbornych. Z poziomu jednego interfejsu zarządza sytuacją.

Elektroniczna lista obecności w punktach zbornych – prezentacja nie tylko listy osób ewakuowanych w punktach zbornych, ale również tych, które zarejestrowały obecność w punkcie zbornym ale nie były zarejestrowane w strefie.

Uszczelnienie procesu ewakuacji. Wewnętrzne procedury przedsiębiorstwa związane z postępowaniem osób objętych sytuacją alarmową  połączone z Ewakuacją uszczelniają proces ewakuacji na wszystkich jego etapach.

 

USE CASE 1

Na terenie przedsiębiorstwa została aktywowana czujka dymu, przez co uruchomił się alarm pożarowy II stopnia. Pracownicy po usłyszeniu sygnalizacji dźwiękowej rozpoczęli czynności ewakuacyjne. Niestety, zakładowa grupa ratunkowa już na początku akcji natrafia na problem – nie ma dostępu do listy obecności pracowników i nie może określić liczby osób, której spodziewamy się po ewakuacji. Atmosfera paniki znacznie wydłuża czas pozyskania listy obecności. Akcja ratunkowa przebiega w sposób chaotyczny.

Czy można zapobiec tej sytuacji i przeprowadzić akcję w sposób maksymalnie sprawny? Czy po uruchomieniu alarmu pożarowego możliwe jest automatyczne pobieranie przez system list osób przebywających w zdefiniowanych strefach systemu kontroli dostępu?

 

 

 

 

USE CASE 2

Na terenie dużego przedsiębiorstwa wybuchł pożar. Trwają czynności ewakuacyjne. Pracownicy udają się do wskazanych punktów zbornych, które zlokalizowane są w znacznie oddalonych od siebie punktach zakładu. Zakładowa grupa ratunkowa aktywnie uczestniczy w akcji, ale nie ma wglądu do informacji o jej prawidłowym przebiegu – nie wie ile osób jest już bezpiecznych, a ile pozostało do ewakuacji.

W jaki sposób sprawdzić czy ewakuacja odbywa się w prawidłowy sposób? Czy dysponujemy narzędziem, które wspiera grupę ratunkową? Czy możliwa jest prezentacja online dynamicznie zmieniającego się stanu rozmieszczenia osób?

 

 

Kluczowe funkcjonalności Ewakuacji

Detekcja alarmu pożarowego – Ewakuacja monitoruje sygnały udostępniane przez system ppoż.  Na podstawie tych sygnałów automatycznie rozpoczyna akcję, a w systemie widać w której strefie włączył się alarm pożarowy.

Automatyczne zliczanie osób w poszczególnych punktach zbornych. Proces odbywa się poprzez odczyt kart zbliżeniowych na wskazanych czytnikach zamontowanych w obrębie punków zbornych.

Zarządzanie listą osób do ewakuacji – w przypadku braku możliwości odczytu karty (np. brak karty u osoby ewakuowanej) operator posiada możliwość ręcznego oznaczenia osoby w punkcie zbornym jako ewakuowanej.

Przegląd stanu punktów zbornych – graficzna wizualizacja (wykresy) oraz listy osób ewakuowanych w poszczególnych punktach zbornych – proces odbywa się dynamicznie, dając bieżący wgląd w postęp ewakuacji.

Raportowanie – w dowolnym momencie przebiegu ewakuacji operator może zażądać wygenerowania raportu do pobrania. Ponadto system automatycznie generuje raport na początku i po zakończonej ewakuacji.

Możliwość walidacji punktów zbornych pod kątem uprawnień – portal umożliwia skonfigurowanie dedykowanych punktów zbornych dostępnych dla wybranych grup osób np. zakładowej grupy ratunkowej.

 

 

 

“Ewakuacja to niezbędne narzędzie w każdym przedsiębiorstwie, ułatwiające zarządzanie procesem ewakuacji oraz znacznie podnoszące bezpieczeństwo pracowników i gości.

Operatorzy systemu cenią dostęp do wszystkich danych na jednym ekranie.”

Joanna Kowalska
Sales Specialist

 

 

 

 

 

Integracja z systemami zewnętrznymi 

Secorun Ewakuacja integruje się z dowolnym systemem ppoż przez monitorowanie stanu wyjść centrali przeciwpożarowej. Proces odbywa się poprzez podłączenie modułu kontrolno-pomiarowego pod wskazane elementy z systemu przeciwpożarowego.

 

Aktualnie Secorun Ewakuacja jest w pełni zintegrowany z innymi produktami pakietu Secorun: