SECORUN | BUSINESS INTELLIGENCE

Secorun Business Intelligence to elastyczne narzędzie pozwalające na swobodną ekstrakcję, transformację, analizę i wizualizację danych pochodzących z dowolnego, dostępnego w organizacji źródła danych (np. systemy ERP, TMS, WMS, MES, CRM,  systemy zabezpieczeń technicznych, systemy automatyki, ustrukturyzowane arkusze Excel, systemy ticketowe  etc.) w celu umożliwienia firmom lepszego zrozumienia i optymalizacji swoich procesów biznesowych.

Wiemy, że posiadanie tylko podstawowych informacji zestawionych w prosty sposób, takich jak np. liczby, sumy czy średnie, to za mało, aby osiągnąć pełne zrozumienie sytuacji biznesowej i podejmowanie trafnych decyzji. W dzisiejszych czasach wymagane są bardziej zaawansowane narzędzia analityczne, które pozwalają na przetwarzanie, analizowanie i prezentowanie danych w sposób dynamiczny i interaktywny. Narzędzia, dzięki którym możliwe będzie eksplorowanie danych, generowanie hipotez, identyfikacja danych (czym te dane są, jakie mają wartości, treści, w jakich procesach możemy je wykorzystać, jak je interpretować), definiowanie KPI, udzielanie odpowiedzi na pytania biznesowe, a także wizualizację danych w sposób przejrzysty i łatwy do zrozumienia.

Narzędzia i usługi składające się na Secorun Business Intelligence obejmują szereg różnych metod, takich jak analiza i zrozumienie danych, data warehousing, raportowanie, dashboarding, które pomagają w uzyskaniu lepszej wiedzy na temat danych i procesów biznesowych.

Wykorzystywany w rozwiązaniach stos technologiczny umożliwia łatwą integrację z danymi innych systemów informatycznych, agregujących dane związane z zarządzaniem organizacją. W efekcie przekrojowe analizy z produktów Secorun oraz wszystkich innych występujących w firmie systemów można wizualizować w Secorun Business Intelligence lub w innych narzędziach BI wykorzystywanych w organizacji.

 

 

“Niewykorzystanie mocy drzemiącej w gromadzonych danych to w obecnych czasach co najmniej zaniechanie, które z czasem może przekształcić się w zagrożenie dla biznesu. Konkurencja nie śpi. Z wykorzystaniem Secorun Business Inelligence oraz przy wsparciu zespołu naszych analityków i inżynierów danych możesz maksymalizować wykorzystanie szans oraz minimalizować materializację ryzyk.”

Marcin Cylkowski
Department Director
Design&Implementation Office

 

 

 

Biznesowe korzyści Business Intelligence 

Precyzyjne prognozy – przyjazna, zrozumiała forma prezentacji danych i oparte na niej precyzyjne prognozy pozwalają na szybsze reagowanie i lepsze planowanie strategiczne. Możliwość wyciągnięcia wartości z danych i przekształcenia ich w użyteczne informacje i wiedzę.

Usprawnienie procesów decyzyjnych poprzez automatyzację procesów raportowania i analizy danych. Możliwość uzyskania pełnej i aktualnej wiedzy na temat danych i wynikającej z nich sytuacji biznesowej organizacji.

Oszczędność czasu i zasobów – efektem wprowadzenia nowoczesnych narzędzi Secorun BI jest identyfikacja i eliminacja nieefektywnych działań, optymalizacja procesów biznesowych, alokacja bądź redukcja zasobów.

Lepsza współpraca i przepływ informacji – łatwość dostępu oraz przejrzystość prezentacji danych zagregowanych lub wyników analiz dla szerokiego grona interesariuszy, wpływa pozytywnie na podejmowanie odpowiedzialnych decyzji biznesowych.

Poprawa rentowności – dostęp do aktualnych i właściwych danych pozwala na lepsze zrozumienie sytuacji biznesowej wewnętrznej i zewnętrznej. Rezultatem są bardziej trafne decyzje oraz lepsze wyniki i wyższa rentowność przedsiębiorstwa.

Zwiększenie przewagi konkurencyjnej – dzięki wykorzystaniu Secorun BI organizacje są w stanie szybciej reagować na zmiany rynku. To lepsza personalizacja przekładająca się na zwiększenie lojalności klientów.

 

 

Pani Alina jest Kierowniczką Produkcji w zakładzie, w którym potrzebny jest ciągły nadzór nad maszynami i procesami produkcyjnymi, w związku z tym obowiązuje trzyzmianowy system pracy.

Kilka razy w ciągu roku, liczba nieobecności pracowników znacznie wzrasta i powoduje niepokojące zaburzenia w funkcjonowaniu trybu trzyzmianowego. W takiej sytuacji ciągłość procesu produkcyjnego jest zagrożona i może dojść do problemów w realizacji zleceń.

Jaki jest procent absencji z podziałem na poszczególne brygady? Jaka zależność pomiędzy nieobecnościami a nadgodzinami? Czy można znaleźć trend w absencjach pracowników? Czy możemy zaplanować i zabezpieczyć produkcję?

 

 

 

 

W dużym przedsiębiorstwie został niedawno wdrożony Secorun Portal Awizacja, dzięki któremu firmy zewnętrzne mają uporządkowany proces dostępu do organizacji.

Zwłaszcza na etapie wdrażania produktu bardzo istotne jest monitorowanie gotowości i sprawności organizacji w wykorzystaniu produktu. Należy zdefiniować, którzy i jaki rodzaj podwykonawców ma problemy z dostosowaniem się do nowych wymagań przedsiębiorstwa.

W jaki sposób zlokalizować wszystkie słabe ogniwa procesu i dojść do osób, które odpowiadają za najwolniejsze działanie systemu czy mają największy odsetek odrzuconych wniosków?

Czy dysponujemy narzędziem, które monitoruje czas realizacji wniosków awizacyjnych i szereg powiązanych parametrów jak ilości wniosków odrzuconych, ilości wniosków niewypełnionych, błędnie uzupełnionych?

 

 

Kluczowe funkcjonalności Business Intelligence 

Ekstrakcja, transformacja i zbudowanie jednolitego repozytorium danych (ETL) –  połączenie danych pochodzących z różnych źródeł w celu uzyskania jednolitego, zintegrowanego i zrozumiałego modelu danych występujących w organizacji, 

Definiowanie i kontrola KPI – proces polegający na ustaleniu i monitorowaniu ważnych dla przedsiębiorstwa wskaźników, które służą do oceny skuteczności realizowanych procesów biznesowych, identyfikowaniu problemów oraz pozwalających mierzyć postęp i efektywność działań.

Interaktywna prezentacja danych – użytkownik może wchodzić w interakcję z wizualizacjami danych, aby lepiej je zrozumieć. Może to obejmować funkcje takie jak filtrowanie, sortowanie i przeglądanie danych w różnych widokach.

Porównywanie wielu parametrów w prezentacji graficznej – może to być wykonane za pomocą różnych typów wizualizacji, takich jak wykresy słupkowe, wykresy liniowe, wykresy kołowe i wiele innych.

Raporty zagnieżdżone – narzędzia, które pozwalają tworzyć skomplikowane raporty, zawierające wiele poziomów zagnieżdżenia danych i różne poziomy informacji takie jak podsumowania, szczegóły, wykresy, tabele.

Dostęp do przekrojowych raportów analitycznych z poziomu Secorun BI dla kilku produktów i systemów pozwala na uzyskanie wglądu w dane z wielu źródeł, co przekłada się na łatwe i szybkie porównanie danych i uzyskanie pełnego obrazu sytuacji.

Personalizacja dashboard’ów – użytkownicy mają do dyspozycji narzędzie, które pozwala im na szybkie i łatwe tworzenie specjalnie dostosowanych do ich potrzeb widoków analitycznych, zawierających różnego rodzaju wykresy, tabele, wskaźniki, alerty etc.,

Bogata biblioteka wykresów, grafów, szablonów graficznych umożliwia prezentację danych w różny sposób oraz pozwala na dopasowanie odpowiedniego wykresu do rodzaju danych i prezentowanej informacji.

Mobilny dostęp do danych, raportów i analiz umożliwia pracownikom będącym poza biurem dostęp do aktualnych informacji biznesowych w czasie rzeczywistym, co pozwala na bardziej efektywne i skuteczne zarządzanie.

Pełna gradacja uprawnień i dostosowanie wglądu do danych – system pozwala na ustanowienie różnych poziomów dostępu do danych, które są odpowiednio dostosowane do potrzeb użytkownika.

 

 

 

“Zestawienia. Pliki csv, xls, txt. Dane rozproszone w bazach danych dostawców. Ręczne czyszczenie danych. Tabele przestawne. To wszystko już było. Tę lekcję już odrobiliśmy. Czas przenieść eksplorację danych na wyższy poziom.”

Marcin Cylkowski
Department Director
Design&Implementation Office

 

 

 

 

Integracja z systemami zewnętrznymi

Business Intelligence posiada narzędzia umożliwiające integrację z dowolnym źródłem danych np. z systemami CRM, ERP, TMS, WMS, CCTV, kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, systemami automatyki, operacyjnymi lub istniejącymi w organizacjach hurtowniami danych.

 

Aktualnie Business Intelligence jest w pełni zintegrowany z innymi produktami pakietu Secorun: