SECORUN | PSIM

Secorun PSIM (Physical Security Information Management) to wizualna platforma integracyjna dla wielu systemów kontroli i zarządzania bezpieczeństwem: kontrola dostępu, system alarmu pożaru, CCTV, systemy automatyki budynku, etc. Interaktywna mapa przedsiębiorstwa pozwala na błyskawiczną identyfikację i lokalizację zdarzenia wraz z szybkim podglądem informacji bezpośrednio ze źródła sygnału (np. obraz z najbliższej kamery). Funkcjonalności typu Mission Control / SOP (Standard Operating Procedures) pomagają zautomatyzować zarządzanie incydentami i umożliwiają specjalistom ds. bezpieczeństwa i operacji skutecznie reagować. System uzupełniają informacje analizowane poprzez sztuczną inteligencję zaprogramowaną do przewidywania zagrożeń.

 

 

“Źródłem informacji o urządzeniach i zdarzeniach są inne systemy, które udostępniają te dane poprzez swoje API. PSIM rozszerza postrzeganie funkcjonowania monitorowanego obiektu, właśnie przez równoczesne skorelowanie informacji z wielu systemów.”

Marcin Cylkowski
Department Director
Design&Implementation Office

 

 

 

Biznesowe korzyści PSIM

Skrócenie czasu reakcji na występujące zagrożenia dzięki możliwości bieżącego monitorowania całej infrastruktury przedsiębiorstwa w jednym oknie. Zamiast używać wielu interfejsów osobno, mamy widok zunifikowany.

Minimalizacja strat wynikających z materializacji zagrożenia. Platforma pozwala określić powstałe niedogodności w funkcjonowaniu infrastruktury danego systemu, a także przewidzieć potencjalne odchylenia z wyprzedzeniem.

Optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich. Możliwość kompleksowego zarządzania alarmami, w tym zarządzania osobami obsługującymi alarm, co znacznie przyspiesza reakcje oraz usprawnia obsługę całego procesu.

Zebranie danych w jednym z miejscu z różnych źródeł (systemów i czujników) na potrzeby kompleksowej analizy wykrytego alarmu. Łatwy i szybki dostęp do informacji o bieżącym stanie infrastruktury.

Uregulowanie i uspójnienie procedur dotyczących obsługi sytuacji nieprawidłowych bądź niebezpiecznych poprzez udostępnienie instrukcji postępowania wraz z opisem rekomendowanego działania krok po kroku.

 

USE CASE 1

System kontroli dostępu zgłosił alarm do operatora o sabotażu obudowy czytnika wejściowego do serwerowni. Operator kontroli dostępu sprawdza datę i czas wystąpienia alarmu i zgłasza do centrum monitoringu prośbę o sprawdzenie materiału wideo z tego czasu. Operator monitoringu ustala telefonicznie lokalizację czytnika oraz szuka najbliższych kamer w celu pobrania materiału wideo. Analiza sytuacji wymaga analizy zdarzeń z kilku systemów aby ustalić sprawcę i przyczynę zdarzenia.

Czy gdyby w tej organizacji był wdrożony PSIM, który umożliwia z poziomu jednego interfejsu użytkownika odebranie alarmu ze wszystkich zintegrowanych systemów i wyświetlenie ich na mapie, operator monitoringu traciłby czas na analizę sytuacji?  Czy miałby możliwość zweryfikowania alarmu z innymi zdarzeniami, które zostały zarejestrowane poprzez otaczające systemy zintegrowane np. wyświetlenie obrazu z kamer skierowanych na wskazany czytnik wejściowy?

 

 

USE CASE 2

System przeciwpożarowy zgłosił alarm z opisem awarii jednej ze swoich czujek. Operator, który odebrał alarm kontaktuje się z administratorem systemu ppoż w celu uzyskania informacji jak taki alarm obsłużyć. Administrator przekazał kontakt do serwisu systemu, aby operator uzgodnił szczegóły awarii.

Czy gdyby operator mógł odczytać instrukcję postępowania do każdego typu alarmu z poziomu jednej aplikacji, musiałby każdorazowo ustalać z różnymi podmiotami (administrator, serwis systemu) szczegóły dalszego postępowania?

 

 

 

Kluczowe funkcjonalności 

Wizualizacja elementów infrastruktury wszystkich zintegrowanych systemów bezpieczeństwa. Każdy operator widzi na mapie dokładną lokalizację zainstalowanego elementu, co daje precyzyjny obraz monitorowanej infrastruktury.

Odbieranie alarmów w jednym miejscu z poszczególnych elementów zintegrowanych systemów. Operator ma przekrojowy obraz całej sytuacji – w jednym oknie widzi alarm pożarowy, włamaniowy, alarm sabotażu czytników.

Prezentacja danych ze zintegrowanych systemów np. obrazu z kamer lub zdarzeń kontroli dostępu. W razie alarmu, w ramach obsługi zdarzenia kontroli dostępu system może zaprezentować podgląd z kamer skierowanych na drzwi.

Zarządzanie alarmami – obsługa statusu, priorytetu oraz osób obsługujących alarm. Określenie stanu realizacji każdego alarmu. Osoby same przypisują się do alarmów, co wyklucza analizę jednego alarmu przez dwóch pracowników.

Zarządzanie mapami poprzez tworzenie relacji pomiędzy mapami oraz strefami. Możliwość tworzenia złożonych struktur map poprzez dodawanie folderów zawierających mapy oraz przypisywanie map do właściwych obszarów.

Zarządzanie instrukcjami postępowania w przypadku pojawienia się alarmu. Budowanie instrukcji postępowania krok po kroku. W ramach konfiguracji można warunkować przejście przez dany krok np. poprzez wstawienie zdjęcia.

Algorytmy AI/ML – pozwalają określić powstałe niedogodności w funkcjonowaniu infrastruktury systemów oraz przewidzieć potencjalne odchylenia od pożądanego stanu z wyprzedzeniem, dodając poziom pewności ich wystąpienia.

 

 

 

 

“PSIM to platforma integrująca wszystkie możliwe systemy bezpieczeństwa. Wprowadza synergie funkcjonujących systemów, podnosząc bezpieczeństwo monitorowanego obiektu.

To miejsce, gdzie użytkownik uzyska szeroki obraz na jedno zdarzenie alarmowe.”

Krzysztof Białecki
IT Product Manager

 

 

 

 

 

Integracja z systemami zewnętrznymi

PSIM jest platformą zorientowaną na liczne integracje z systemami kontroli i zarządzania bezpieczeństwem: kontrola dostępu, system alarmu pożaru, system telewizji przemysłowej i monitoringu wizyjnego, systemy automatyki budynku. PSIM został zaprojektowany w taki sposób, aby elastycznie móc integrować się z systemami poprzez dostarczone API. Jest przystosowany do rozbudowy API o dedykowane wtyczki na potrzeby integracji z różnymi dostawcami systemów kontroli i zarządzania bezpieczeństwem.